keskiviikko 21. lokakuuta 2009

Yhteenveto kodin ja koulun yhteistyön laatutekijöistä

Lähde: Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön -aineisto(2007) s. 29 – 31
http://www.suomenvanhempainliitto.fi/ajankohtaista/uutisarkisto/laatua_kodin_ja_koulun_yhteistyohon_-aineisto/

Laatuaineistoon on koottu kodin ja koulun yhteistyön laatua kuvaavia tekijöitä. Yhteistyö on eritelty neljälle tasolle: kunnan, koulun, luokan ja oppilaan tasolle.

On tärkeää pohtia yhdessä, millaista oman koulun laadukas yhteistyö voisi olla. Näitä tekijöitä kannattaa käytä keskustelun pohjana. Kehittäminen kannattanee kuitenkin aloittaa vain jostakin yhdestä kohdasta.

”Kodin ja koulun yhteistyössä laatua on:

Koulun tasolla
• kodin ja koulun yhteistyö on olennainen osa koulun toimintakulttuuria
• rehtori kannustaa oppilaita, vanhempia ja koulun henkilöstöä kodin ja koulun yhteistyöhön ja tukee sen käytänteiden toteuttamista koulussa
• koulun henkilöstöllä on riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet ja riittävä tuki yhteistyön toteuttamiseen
• koulun opetussuunnitelmassa ja muissa koulun asiakirjoissa on kuvattu yhteistyön käytänteiden toteutusta
• kouluun on laadittu kodin ja koulun yhteistyön suunnitelma, jota täsmennetään vuosittain
• koulun toimintakulttuuri ja tilat tukevat avointa ja välitöntä vuorovaikutusta vanhempiin
• kodin ja koulun yhteistyön rakenteet ovat selkeät ja ne ovat vanhempien tiedossa
• yhteistyötä suunnitellaan, arvioidaan ja kehitetään yhdessä vanhempien kanssa
• vanhemmilla ja koulun henkilöstöllä on riittävän yhteinen käsitys yhteistyön tarkoituksesta ja toimintatavoista
• kodin ja koulun yhteistyö on vuorovaikutuksellista ja menetelmiltään monipuolista
• yhteistyön käytänteissä vallitsee koulun sisällä tietty laadullinen ja määrällinen yhdenmukaisuus
• yhteistyön kirjatut periaatteet ja koulun arki vastaavat toisiaan
• oppilaat ja oppilaiden ikä on huomioitu kodin ja koulun yhteistyön toimintatavoissa
• kodin kanssa tehtävä yhteistyö muodostaa jatkumon, jossa kiinnitetään
• erityistä huomiota oppilaan oppimispolun siirtymävaiheisiin
• koulu tukee vanhempien ja oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta
• kodin ja koulun yhteistyötä arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisössä yhdessä

Luokan tasolla
• koulun henkilöstön asenne kodin ja koulun yhteistyöhön on positiivinen ja voimavaralähtöinen
• vanhempien kanssa on keskusteltu kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvistä odotuksista ja sovittu yhteisistä toimintatavoista ja pelisäännöistä
• vanhemmat arvostavat yhteistyötä koulun kanssa
• yhteistyö on vuorovaikutuksellista ja toimintatavoiltaan monipuolista
• koulun arki ja opettajan työtavat tulevat vanhemmille tutuiksi
• opettaja ja koulun henkilöstö tukee sekä vanhempien että oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta
• yhteistyön toteuttamisen vastuuta jaetaan opettajien ja vanhempien kesken

Oppilaan tasolla
• vuorovaikutus on lähtökohdiltaan positiivista
• vanhemmat saavat tietoa lapsensa oppimisesta ja koulunkäynnistä
• vanhemmat tulevat kuulluiksi lapsen oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa
• vanhemmat kertovat opettajalle tiedot, jotka ovat tarpeellisia lapsen opetuksen järjestämisessä
• oppilas on mukana ja hän tulee kuulluksi häneen liittyviä asioita käsiteltäessä
• oppimisen vaikeuksiin puututaan varhain ja yhteistyössä vanhempien kanssa

Kunnan tasolla
• kodin ja koulun yhteistyö on määritelty ja täsmennetty kunnan opetussuunnitelmassa
• kodin ja koulun yhteistyön toteuttaminen on otettu huomioon koulutoimen henkilöstön työtehtävissä ja sen toteuttamiseen on varattu riittävät voimavarat
• koulun toimintaa kehitetään yhdessä vanhempien ja oppilaiden kanssa
• kodin ja koulun yhteistyö kattaa myös oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminnan
• opettajien täydennyskoulutus on ajan tasalla
• kodin ja koulun yhteistyön ymmärretään ulottuvan myös koulutuspalvelujen järjestämiseen (esim. kouluverkkokysymykset), ja kunnalla on periaatepäätökset siitä, kuinka vanhempia ja oppilaita kuullaan näissä asioissa
• kunnassa on ratkaistu, kuinka vanhemmat ja oppilaat osallistuvat koulun hallintoon
• koulurakentamisessa ja oppimisympäristön suunnittelussa otetaan huomioon myös yhteistyön tarvitsemat tilat
• kodin ja koulun yhteistyötä arvioidaan"

Ei kommentteja: