tiistai 16. helmikuuta 2010

Kirjoita mielipiteesi palveluverkosta ja koulusäästöistä!

Helsinki kuulee kuntalaisia kouluverkkosta ja palveluverkon kehittämisestä.a. Kuuleminen tapahtuu pääosin Internetin välityksellä osoitteessa http://palveluverkko.hel.fi, mutta palautetta voi antaa myös kirjallisesti palautelomakkeella. Kysymyksiä voi esittää, ja niihin vastataan.

perjantai 5. helmikuuta 2010

Kouluverkon tarkistuksesta

HELVARYN OPETUSVIRASTOTAPAAMINEN: MITEN KÄY KOULUILLE?

HELVARYn johtokunta tapasi Helsingin opetusviraston johdon maanantaina 25.1. klo 17 - 19. Keskustelimme mm. palveluverkon kehittämisestä. Viime kerralla, kun kouluja lakkautettiin, kuntalaisia kuultiin, mutta itse prosessi ei hahmottunut vanhemmille. Nyt keskustelimme opetusvirastossa siitä, miten tällä kertaa mahdollisuus vaikuttaa näkyisi paremmin. - Joka tapauksessa toisilla alueilla on tiedossa ikäviä muutoksia.

Tässä siis prosessin ydin tiedoksi:
a) Helsinki vähentänee peruskouluja kymmeneltä eri alueelta. Näiltä alueilta vähenee väestöennusteen perusteella oppilaspaikkoja. Väestöennuste tarkistetaan vuosittain, ja sen tekee kaupungin tietokeskus. (- Määräys kaikkien hallinonalojen toimitilojen tehostamiseen ja supistamiseen on tullut kaupunginhallitukselta 18.1.2010.)

b) Koulujen johtokunnat antavat lausuntonsa 15.2. mennessä. Palaute voi koskea tilojen käytön tehostamista, vaihtoehtoisia malleja, eri hallintokuntien tilojen yhteiskäytöstä. Johtokunnat ovat saaneet koko alueen muutosesitykset. TÄSSÄ VOI AINAKIN VAIKUTTAA!

c) Asiaa käsitellään opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 9.3. ja koko lautakunnan kokouksessa 23.3.

d) Opetuslautakunnan (ja muidenkin hallinnonalojen lautakuntien) tulee tehdä esitykset kaupunginhallitukselle toimitilojen käytön tehostamisesta

e) Kuntalaisia/vanhempia kuullaan 15.2. - 5.3. sähköisesti. Lisätietoa myöhemmin kaupungin sivyuilta ja HELVARYn blogistä. TÄSSÄ VOI VAIKUTTAA!

*****
Tässä opetusviraston antama koko teksti (tammikuu 2010):
Helsingin opetusvirasto: Kaupunki kuulee kuntalaisia palveluverkon kehittämisestä

Helsingin kaupunginhallitus on päättänyt iltakoulussaan 18. tammikuuta pyytää kaupungin eri hallinnonalojen toiminnoista vastaavia lautakuntia ja niitä vastaavia johtokuntia arvioimaan oman hallinnonalansa palveluverkon kehittämistarpeet. Kaupunginhallitus on kehottanut kaikkia kaupungin virastoja ja liikelaitoksia tehostamaan toimitilojensa käyttöä ja etsimään tilojen yhteiskäyttömahdollisuuksia.

Lautakuntien ja johtokuntien tulee tehdä kaupunginhallitukselle 30. maaliskuuta mennessä esitykset mahdollisista toimitilojen käytön tehostamisista ja yhteiskäyttömahdollisuuksista sekä sähköisten palvelujen kehittämisestä. Kaupunginhallitus on myös kehottanut valmistelemaan esityksen koulujen iltakäytön tehostamiseksi siten, että iltakäytön uudet periaatteet voivat astua voimaan 1.1.2011 alkaen.

Lisäksi kaupunginhallitus on kehottanut kaupungin talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä hallintokeskuksen ja virastojen kanssa kuulemaan asukkaiden mielipiteitä palveluverkkojen kehittämisestä. Kuuleminen tullaan toteuttamaan sähköisesti internetissä helmi–maaliskuun aikana. Kuulemisesta tullaan tiedottamaan vielä tarkemmin. Kuuleminen on avoin kaikille kuntalaisille.

Opetusvirasto pyytää koulujen ja oppilaitosten johtokunnilta lausuntoa palveluverkon kehittämistarpeista, toimitilojen käytön tehostamisesta, tilojen yhteiskäyttömahdollisuuksista ja sähköisten palvelujen kehittämistarpeista sekä kaupunginhallituksen käsittelyssä olleesta ehdotuksesta koulujen ja oppilaitosten palveluverkosta. Lausunnossa voi ottaa kattaa myös ehdotukseen sisältyviin kaupungin muiden hallintokuntien alustaviin ajatuksiin toimitilojen yhteiskäytöstä ja muusta käytöstä. Johtokunnat voivat esittää vaihtoehtoisia ehdotuksia koulutilojen tehostamisesta ja yhteiskäytön mahdollisuuksista. Palaute on pyydetty 15. helmikuuta mennessä.

Palveluverkon kehittämistä opetustoimen osalta käsitellään opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokouksessa 9. maaliskuuta ja lautakunnan kokouksessa 23. maaliskuuta.

Palveluverkkojen tarkastelun pohjana opetustoimessa on kaupungin vuosittain päivitettävä väestöennuste. Palveluverkon kehittämisesitykset koskevat yhteensä kymmentä aluetta, joilla on tulevina vuosina tarvetta vähentää peruskoulun oppilaspaikkoja oppilasmäärän vähenemisen takia. Perusopetuksessa lähtökohtana on, että jokaisella oppilaalla on nimetty oma lähikoulu. Myös lukiokoulutuksen oppilaspaikkatarve perustuu kaupungin väestöennusteeseen. Lukioiden oppilaspaikkatarvetta on tarkasteltu koko kaupungin tasolla, sillä lukio ei ole alueeseen sidottu koulutuspalvelu.

KILPAILUN OSALLISTUJAKOULUT

HELVARYN KILPAILUN OSALLISTUJAKOULUT

Kilpailuun on ilmoittaunut 14 kovatasoista koulua!

Mukana ovat

Aleksis Kiven peruskoulu
Helsingin Kristillinen koulu
Helsingin Suomalainen yhteiskoulu
Helsingin Yhtenäiskoulu
Hiidenkiven peruskoulu
Käpylän peruskoulu
Laakavuoren ala-aste
Latokartanon peruskoulu
Pakilan ala-asteen koulu
Pakilan yläaste
Pitäjänmäen peruskoulu
Pohjois-Haagan ala-aste
Pukinmäen peruskoulu
Sakarinmäen koulu
Vartiokylän ala-asteen koulu

Kilpailun itsearviointilomake

HELVARYn Laadukasta kodin ja koulun yhteistyötä helsinkiläisessä koulussa kilpailu 2009-2010


Koulun itsearviointilomake


Palautus viimeistään 19.6.2010: anitta.aksela@edu.hel.fi
Lisätiedot: Anitta Aksela puh. 040 526 4556 (soitot klo 15-18 välillä)
Helvaryn blogi: http://helvary.blogspot.com/

*********
Koulu:
Luokka-aste: Oppilasmäärä:

Yhteyshenkilö:
Puhelin: Sähköposti:


Koulussamme on
• Vanhempainyhdistys kyllä/ei
• Johtokunnassa vanhempien edustaja kyllä/ei
• Oppilaskunta kyllä/ei

Laatukriteerit on käyty läpi
• vanhempainyhdistyksessä kyllä/ei
• opettajainkokouksessa kyllä/ei
• työryhmässä kyllä/ei
• koulun johtokunnassa kyllä/ei
• oppilaskunnan edustajien kanssa kyllä/ei
• vanhempainillassa tai asiaa on käsitelty kyllä/ei
* nettisivuilla tai tiedotteessa kyllä/ei

Helvaryn kommentit:**********
I Avainkysymyksiä, jotka helpottavat kodin ja koulun yhteistyön kartoittamista. HUOM! Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata, vaan riittää kun tarkastelette vaikka vain yhtä kohtaa.


1. Mitä laatukriteereitä kävitte läpi?
Tiivistelmä laatukriteereistä löytyy arviointilomakkeen viimeiseltä sivulta. Katso tarvittaessa myös Opetusministeriön "Perusopetuksen laatukriteerit"(2009)/ kodin ja koulun yhteistyö tai http://www.edu.fi/julkaisut/laatukuvaus2007.pdf2. Miksi teidän mielestänne kodin ja koulun yhteistyötä tarvitaan?3. Mitkä laatukriteerit toteutuvat jo koulussanne? Tarkastelkaa koulun, luokan ja/tai oppilaan tasolla.4. Onko koulussa pelisäännöt kodin ja koulun yhteistyölle? Mistä vanhemmat löytävät pelisäännöt?5. Mitkä koulun rakenteet tukevat kodin ja koulun yhteistyöt vaikka henkilöt vaihtuvat? Onko esim. yhteistyömallit kirjattuna koulun toimintasuunnitelmaan?6. Mitkä ovat koulunne tärkeimmät vahvuudet? Missä kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvässä asiassa koulunne on hyvä? Miksi teidän koulussanne yhteistyötä voi kutsua laadukkaaksi?7. Mitkä ovat teidän koulunne suurimmat kodin ja koulun yhteistyön parantamiseen liittyvät haasteet?


II Lisäkysymyksiä:


a) Onko koulussanne opettajille tarjolla työnohjausta kodin ja koulun yhteistyötä varten? Onko se osa uuden opettajan perehdyttämistä?


b) Mihin sävyyn koulussanne puhutaan vanhemmista ja/tai opettajista?


c) Miten vanhemmat kutsutaan mukaan kodin ja koulun yhteistyöhön?


d) Miten koulu edistää luokkatoimikuntien muodostamista?


e) Mitä konkreettista hyötyä teille oli kilpailuun osallistumisesta?


f) Millaisia ideoita ja toimintavinkkejä voitte antaa muille kouluille? Esitelkää hyviä, toimiviksi havaittuja käytäntöjä, joita on kirjattu esim. koulun toimintasuunnitelmaan:


************Laatua kodin ja koulun yhteistyössäOppilaan tasolla
• vuorovaikutus on lähtökohdiltaan positiivista
• vanhemmat saavat tietoa lapsensa oppimisesta ja koulunkäynnistä
• vanhemmat tulevat kuulluiksi lapsen oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa
• vanhemmat kertovat opettajalle tiedot, jotka ovat tarpeellisia lapsen opetuksen järjestämisessä
• oppilas on mukana ja hän tulee kuulluksi häneen liittyviä asioita käsiteltäessä
• oppimisen vaikeuksiin puututaan varhain ja yhteistyössä vanhempien kanssa

Luokan tasolla
• koulun henkilöstön asenne kodin ja koulun yhteistyöhön on positiivinen ja voimavaralähtöinen
• vanhempien kanssa on keskusteltu kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvistä odotuksista ja sovittu yhteisistä toimintatavoista ja pelisäännöistä
• vanhemmat arvostavat yhteistyötä koulun kanssa
• yhteistyö on vuorovaikutuksellista ja toimintatavoiltaan monipuolista
• koulun arki ja opettajan työtavat tulevat vanhemmille tutuiksi
• opettaja ja koulun henkilöstö tukee sekä vanhempien että oppilaiden keskinäistä
vuorovaikutusta
• yhteistyön toteuttamisen vastuuta jaetaan opettajien ja vanhempien kesken

Koulun tasolla
• kodin ja koulun yhteistyö on olennainen osa koulun toimintakulttuuria
• rehtori kannustaa oppilaita, vanhempia ja koulun henkilöstöä kodin ja koulun yhteistyöhön ja tukee sen käytänteiden toteuttamista koulussa
• koulun henkilöstöllä on riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet ja riittävä tuki yhteistyön toteuttamiseen
• koulun opetussuunnitelmassa ja muissa koulun asiakirjoissa on kuvattu
yhteistyön käytänteiden toteutusta
• kouluun on laadittu kodin ja koulun yhteistyön suunnitelma, jota täsmennetään vuosittain
koulun toimintakulttuuri ja tilat tukevat avointa ja välitöntä vuorovaikutusta vanhempiin
• kodin ja koulun yhteistyön rakenteet ovat selkeät ja ne ovat vanhempien tiedossa
• yhteistyötä suunnitellaan, arvioidaan ja kehitetään yhdessä vanhempien kanssa
• vanhemmilla ja koulun henkilöstöllä on riittävän yhteinen käsitys yhteistyön tarkoituksesta ja toimintatavoista
• kodin ja koulun yhteistyö on vuorovaikutuksellista ja menetelmiltään
monipuolista
• yhteistyön käytänteissä vallitsee koulun sisällä tietty laadullinen ja määrällinen yhdenmukaisuus
• yhteistyön kirjatut periaatteet ja koulun arki vastaavat toisiaan
• oppilaat ja oppilaiden ikä on huomioitu kodin ja koulun yhteistyön toimintatavoissa
• kodin kanssa tehtävä yhteistyö muodostaa jatkumon, jossa kiinnitetään erityistä huomiota oppilaan oppimispolun siirtymävaiheisiin
• koulu tukee vanhempien ja oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta
• kodin ja koulun yhteistyötä arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisössä yhdessä

*******
Lomake on myös lähetetty HELVARY-tiedote 1/2010 liitteenä.

HELVARY-tiedote 1/2010

HYVÄT VANHEMMAT JA VANHEMPAINYHDISTYSAKTIIVIT!


Oikein hyvää ja lumista alkanutta vuotta 2010 kaikille!
Tämä on HELVARY ry:n eli Helsinkiläisten vanhempainyhdistysten alueyhdistyksen HELVARY-tiedote 1/2010.

HUOM! HELVARYn vuosikokous ke 17.2. Kaisaniemessä.

******

Tässä tiedotteessa on paljon tärkeitä asioita:

- HELVARYn kilpailun osallistujakoulut
- Tukevasti alakoulusta yläkouluun ja vuosikokous ke 17.2.
- Opetusvirastotapaamisen antia 25.1.
- Kaupunki kuulee kuntalaisia palveluverkon kehittämisessä
- Vanhempain Sanomat ilmestynyt
- Tietoturvapäivä 9.2.

*Välitättehän tiedotetta eteenpäin yhdistyksissänne.*

********

1. HELVARYN KILPAILUN OSALLISTUJAKOULUT

Kilpailuun on ilmoittaunut 14 kovatasoita koulua!
Liittenä on *kilpailun arviointilomake*, joka löytyy myös blogista.
Mukana ovat

Aleksis Kiven peruskoulu
Helsingin Kristillinen koulu
Helsingin Suomalainen yhteiskoulu
Helsingin Yhtenäiskoulu
Hiidenkiven peruskoulu
Laakavuoren ala-aste
Latokartanon peruskoulu
Pakilan ala-asteen koulu
Pakilan yläaste
Pitäjänmäen peruskoulu
Pohjois-Haagan ala-aste
Pukinmäen peruskoulu
Sakarinmäen koulu
Vartiokylän ala-asteen koulu

******

1. TUKEVASTI ALAKOULUSTA YLÄKOULUUN 17.2. klo 18.00
Miten vanhemman rooli muuttuu, kun lapsi siirtyy alakoulusta yläkouluun? Kaipaatko sinä vertaistukea luokan vanhemmilta? Tule kuulemaan, mitä tukea vanhemmat kaipaavat yläluokille tultaessa ja mitä vanhemmuus on yläluokilla. Alustajana Helsingin kaupungin Tukevasti-hankkeen projektisuunnittelija Terhi Rapeli.

TERVETULOA! Kahvitarjoilun vuoksi toivomme ilmoittautumista anitta.aksela@edu.hel.fi.

Lisätietoja Tukevasti-hankkeesta http://www.lapsenaani.fi/osahankkeet/pks/tukevasti_alkuun.html

*********

2. HELVARYN VUOSIKOKOUS KE 17.2. KELLO 19.15

TUKEVASTI-keskustelun jälkeen pidetään HELVARY ry:n sääntömääräinen vuosikokous eli ke 17.2. kello 19.15 Kaisaniemen koulun ruokalassa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. toimintakertomus, tilinpäätös, toimintasuunnitelma ja hallituksen uudet jäsenet.

Tule suunnittelemaan toimintaamme ja keskustelemaan päivänpolttavista ilmiöistä. Koulusäästöt! Nettikiusaaminen! Toivomme yhdistyksiltä valtakirjaa mahdollisia äänestyksiä varten. HUOM! Tarvitsemme joukkoomme myös tiedotus- ja talousosaaamista!

TERVETULOA! Kahvitarjoilun vuoksi toivomme ilmoittautumista anitta.aksela@edu.hel.fi.

******

3. HELVARYN OPETUSVIRASTOTAPAAMINEN: MITEN KÄY KOULUILLE?
HELVARYn johtokunta tapasi Helsingin opetusviraston johdon maanantaina 25.1. klo 17 - 19. Keskustelimme mm. palveluverkon kehittämisestä. Viime kerralla, kun kouluja lakkautettiin, kuntalaisia kuultiin, mutta itse prosessi ei hahmottunut vanhemmille. Nyt keskustelimme opetusvirastossa siitä, miten tällä kertaa mahdollisuus vaikuttaa näkyisi paremmin. - Joka tapauksessa toisilla alueilla on tiedossa ikäviä muutoksia.

Tässä siis prosessin ydin tiedoksi:
a) Helsinki vähentänee peruskouluja kymmeneltä eri alueelta. Näiltä alueilta vähenee väestöennusteen perusteella oppilaspaikkoja. Väestöennuste tarkistetaan vuosittain, ja sen tekee kaupungin tietokeskus. (- Määräys kaikkien hallinonalojen toimitilojen tehostamiseen ja supistamiseen on tullut kaupunginhallitukselta 18.1.2010.)
b) Koulujen johtokunnat antavat lausuntonsa 15.2. mennessä. Palaute voi koskea tilojen käytön tehostamista, vaihtoehtoisia malleja, eri hallintokuntien tilojen yhteiskäytöstä. Johtokunnat ovat saaneet koko alueen muutosesitykset. TÄSSÄ VOI AINAKIN VAIKUTTAA!
c) Asiaa käsitellään opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 9.3. ja koko lautakunnan kokouksessa 23.3.
d) Opetuslautakunnan (ja muidenkin hallinnonalojen lautakuntien) tulee tehdä esitykset kaupunginhallitukselle toimitilojen käytön tehostamisesta
e) Kuntalaisia/vanhempia kuullaan 15.2. - 5.3. sähköisesti. Lisätietoa myöhemmin kaupungin sivyuilta ja HELVARYn blogistä. TÄSSÄ VOI VAIKUTTAA!
Liitteenä myös opetusviraston teksti kuntalaisten kuulemisesta.
HUOM! Liittenä myös kouluille mennyt lausuntopyyntö, jossa näkyy alueiden tilanne. Kannattaa katsoa!

*****

4.VANHEMPAIN SANOMIA VOI TAAS TILATA
Vuoden ensimmäinen Vanhempien Sanomat on nyt ilmestynyt. Lehti on saapunut postitse liiton jäsenyhdistysten puheenjohtajille. Teemana on vuorovaikutus! Vanhempainyhdistykset voivat tilata Vanhempainliitosta lisää lehteä esimerkiksi vanhempainilloissa jaettavaksi. www.vanhempainliitto.fi

***

5. TIETOTURVAPÄIVÄN TEEMANA NETTIKIUSAAMINEN
Tietoturvapäivää vietetään 9.2.2010 jo seitsemättä kertaa. Tänä vuonna teemoina ovat erityisesti nettikiusaaminen ja kuvien julkaisu netissä. Tietoturvapäivä-hanke tukee tänä vuonna erityisesti kouluja ja vanhempia mediakasvatuksessa

Tietoturvatalkoiden tavoitteena on, että turvallinen internetin käyttö on näkyvästi esillä peruskouluissa ja että tietoturvatieto kulkee oppilaiden mukana myös koteihin.

Tietoturvakoulu-sivusto (www.tietoturvakoulu.fi)on mainio apuneuvo lapsille, vanhemmille ja opettajille. Sieltä saa tietoa esimerkiksi nettiturvallisuudesta.

Julkishallinnon, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteinen kansallinen Tietoturvapäivä järjestetään vuosittain. Päivän tarkoituksena on lisätä kansalaisten tietoisuutta internetin mahdollisuuksista sekä tietoturvauhista ja keinoista, joilla näiltä uhilta voidaan suojautua ja välttyä.

*****

Nähdään vuosikokouksessa!

Anitta Aksela
HELVARYn sihteeri
www.helvary.blogspot.fi

--------
HELVARY eli Helsinkiläisten vanhempainyhdistys ry. lähettää tämän viestin HELVARYn jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja muille kiinnostuneille. Jos et enää halua saada s-postia HELVARYlta, laita viesti siitä (replynä) sihteerille