perjantai 5. helmikuuta 2010

Kilpailun itsearviointilomake

HELVARYn Laadukasta kodin ja koulun yhteistyötä helsinkiläisessä koulussa kilpailu 2009-2010


Koulun itsearviointilomake


Palautus viimeistään 19.6.2010: anitta.aksela@edu.hel.fi
Lisätiedot: Anitta Aksela puh. 040 526 4556 (soitot klo 15-18 välillä)
Helvaryn blogi: http://helvary.blogspot.com/

*********
Koulu:
Luokka-aste: Oppilasmäärä:

Yhteyshenkilö:
Puhelin: Sähköposti:


Koulussamme on
• Vanhempainyhdistys kyllä/ei
• Johtokunnassa vanhempien edustaja kyllä/ei
• Oppilaskunta kyllä/ei

Laatukriteerit on käyty läpi
• vanhempainyhdistyksessä kyllä/ei
• opettajainkokouksessa kyllä/ei
• työryhmässä kyllä/ei
• koulun johtokunnassa kyllä/ei
• oppilaskunnan edustajien kanssa kyllä/ei
• vanhempainillassa tai asiaa on käsitelty kyllä/ei
* nettisivuilla tai tiedotteessa kyllä/ei

Helvaryn kommentit:**********
I Avainkysymyksiä, jotka helpottavat kodin ja koulun yhteistyön kartoittamista. HUOM! Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata, vaan riittää kun tarkastelette vaikka vain yhtä kohtaa.


1. Mitä laatukriteereitä kävitte läpi?
Tiivistelmä laatukriteereistä löytyy arviointilomakkeen viimeiseltä sivulta. Katso tarvittaessa myös Opetusministeriön "Perusopetuksen laatukriteerit"(2009)/ kodin ja koulun yhteistyö tai http://www.edu.fi/julkaisut/laatukuvaus2007.pdf2. Miksi teidän mielestänne kodin ja koulun yhteistyötä tarvitaan?3. Mitkä laatukriteerit toteutuvat jo koulussanne? Tarkastelkaa koulun, luokan ja/tai oppilaan tasolla.4. Onko koulussa pelisäännöt kodin ja koulun yhteistyölle? Mistä vanhemmat löytävät pelisäännöt?5. Mitkä koulun rakenteet tukevat kodin ja koulun yhteistyöt vaikka henkilöt vaihtuvat? Onko esim. yhteistyömallit kirjattuna koulun toimintasuunnitelmaan?6. Mitkä ovat koulunne tärkeimmät vahvuudet? Missä kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvässä asiassa koulunne on hyvä? Miksi teidän koulussanne yhteistyötä voi kutsua laadukkaaksi?7. Mitkä ovat teidän koulunne suurimmat kodin ja koulun yhteistyön parantamiseen liittyvät haasteet?


II Lisäkysymyksiä:


a) Onko koulussanne opettajille tarjolla työnohjausta kodin ja koulun yhteistyötä varten? Onko se osa uuden opettajan perehdyttämistä?


b) Mihin sävyyn koulussanne puhutaan vanhemmista ja/tai opettajista?


c) Miten vanhemmat kutsutaan mukaan kodin ja koulun yhteistyöhön?


d) Miten koulu edistää luokkatoimikuntien muodostamista?


e) Mitä konkreettista hyötyä teille oli kilpailuun osallistumisesta?


f) Millaisia ideoita ja toimintavinkkejä voitte antaa muille kouluille? Esitelkää hyviä, toimiviksi havaittuja käytäntöjä, joita on kirjattu esim. koulun toimintasuunnitelmaan:


************Laatua kodin ja koulun yhteistyössäOppilaan tasolla
• vuorovaikutus on lähtökohdiltaan positiivista
• vanhemmat saavat tietoa lapsensa oppimisesta ja koulunkäynnistä
• vanhemmat tulevat kuulluiksi lapsen oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa
• vanhemmat kertovat opettajalle tiedot, jotka ovat tarpeellisia lapsen opetuksen järjestämisessä
• oppilas on mukana ja hän tulee kuulluksi häneen liittyviä asioita käsiteltäessä
• oppimisen vaikeuksiin puututaan varhain ja yhteistyössä vanhempien kanssa

Luokan tasolla
• koulun henkilöstön asenne kodin ja koulun yhteistyöhön on positiivinen ja voimavaralähtöinen
• vanhempien kanssa on keskusteltu kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvistä odotuksista ja sovittu yhteisistä toimintatavoista ja pelisäännöistä
• vanhemmat arvostavat yhteistyötä koulun kanssa
• yhteistyö on vuorovaikutuksellista ja toimintatavoiltaan monipuolista
• koulun arki ja opettajan työtavat tulevat vanhemmille tutuiksi
• opettaja ja koulun henkilöstö tukee sekä vanhempien että oppilaiden keskinäistä
vuorovaikutusta
• yhteistyön toteuttamisen vastuuta jaetaan opettajien ja vanhempien kesken

Koulun tasolla
• kodin ja koulun yhteistyö on olennainen osa koulun toimintakulttuuria
• rehtori kannustaa oppilaita, vanhempia ja koulun henkilöstöä kodin ja koulun yhteistyöhön ja tukee sen käytänteiden toteuttamista koulussa
• koulun henkilöstöllä on riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet ja riittävä tuki yhteistyön toteuttamiseen
• koulun opetussuunnitelmassa ja muissa koulun asiakirjoissa on kuvattu
yhteistyön käytänteiden toteutusta
• kouluun on laadittu kodin ja koulun yhteistyön suunnitelma, jota täsmennetään vuosittain
koulun toimintakulttuuri ja tilat tukevat avointa ja välitöntä vuorovaikutusta vanhempiin
• kodin ja koulun yhteistyön rakenteet ovat selkeät ja ne ovat vanhempien tiedossa
• yhteistyötä suunnitellaan, arvioidaan ja kehitetään yhdessä vanhempien kanssa
• vanhemmilla ja koulun henkilöstöllä on riittävän yhteinen käsitys yhteistyön tarkoituksesta ja toimintatavoista
• kodin ja koulun yhteistyö on vuorovaikutuksellista ja menetelmiltään
monipuolista
• yhteistyön käytänteissä vallitsee koulun sisällä tietty laadullinen ja määrällinen yhdenmukaisuus
• yhteistyön kirjatut periaatteet ja koulun arki vastaavat toisiaan
• oppilaat ja oppilaiden ikä on huomioitu kodin ja koulun yhteistyön toimintatavoissa
• kodin kanssa tehtävä yhteistyö muodostaa jatkumon, jossa kiinnitetään erityistä huomiota oppilaan oppimispolun siirtymävaiheisiin
• koulu tukee vanhempien ja oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta
• kodin ja koulun yhteistyötä arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisössä yhdessä

*******
Lomake on myös lähetetty HELVARY-tiedote 1/2010 liitteenä.

Ei kommentteja: