perjantai 5. helmikuuta 2010

Kouluverkon tarkistuksesta

HELVARYN OPETUSVIRASTOTAPAAMINEN: MITEN KÄY KOULUILLE?

HELVARYn johtokunta tapasi Helsingin opetusviraston johdon maanantaina 25.1. klo 17 - 19. Keskustelimme mm. palveluverkon kehittämisestä. Viime kerralla, kun kouluja lakkautettiin, kuntalaisia kuultiin, mutta itse prosessi ei hahmottunut vanhemmille. Nyt keskustelimme opetusvirastossa siitä, miten tällä kertaa mahdollisuus vaikuttaa näkyisi paremmin. - Joka tapauksessa toisilla alueilla on tiedossa ikäviä muutoksia.

Tässä siis prosessin ydin tiedoksi:
a) Helsinki vähentänee peruskouluja kymmeneltä eri alueelta. Näiltä alueilta vähenee väestöennusteen perusteella oppilaspaikkoja. Väestöennuste tarkistetaan vuosittain, ja sen tekee kaupungin tietokeskus. (- Määräys kaikkien hallinonalojen toimitilojen tehostamiseen ja supistamiseen on tullut kaupunginhallitukselta 18.1.2010.)

b) Koulujen johtokunnat antavat lausuntonsa 15.2. mennessä. Palaute voi koskea tilojen käytön tehostamista, vaihtoehtoisia malleja, eri hallintokuntien tilojen yhteiskäytöstä. Johtokunnat ovat saaneet koko alueen muutosesitykset. TÄSSÄ VOI AINAKIN VAIKUTTAA!

c) Asiaa käsitellään opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 9.3. ja koko lautakunnan kokouksessa 23.3.

d) Opetuslautakunnan (ja muidenkin hallinnonalojen lautakuntien) tulee tehdä esitykset kaupunginhallitukselle toimitilojen käytön tehostamisesta

e) Kuntalaisia/vanhempia kuullaan 15.2. - 5.3. sähköisesti. Lisätietoa myöhemmin kaupungin sivyuilta ja HELVARYn blogistä. TÄSSÄ VOI VAIKUTTAA!

*****
Tässä opetusviraston antama koko teksti (tammikuu 2010):
Helsingin opetusvirasto: Kaupunki kuulee kuntalaisia palveluverkon kehittämisestä

Helsingin kaupunginhallitus on päättänyt iltakoulussaan 18. tammikuuta pyytää kaupungin eri hallinnonalojen toiminnoista vastaavia lautakuntia ja niitä vastaavia johtokuntia arvioimaan oman hallinnonalansa palveluverkon kehittämistarpeet. Kaupunginhallitus on kehottanut kaikkia kaupungin virastoja ja liikelaitoksia tehostamaan toimitilojensa käyttöä ja etsimään tilojen yhteiskäyttömahdollisuuksia.

Lautakuntien ja johtokuntien tulee tehdä kaupunginhallitukselle 30. maaliskuuta mennessä esitykset mahdollisista toimitilojen käytön tehostamisista ja yhteiskäyttömahdollisuuksista sekä sähköisten palvelujen kehittämisestä. Kaupunginhallitus on myös kehottanut valmistelemaan esityksen koulujen iltakäytön tehostamiseksi siten, että iltakäytön uudet periaatteet voivat astua voimaan 1.1.2011 alkaen.

Lisäksi kaupunginhallitus on kehottanut kaupungin talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä hallintokeskuksen ja virastojen kanssa kuulemaan asukkaiden mielipiteitä palveluverkkojen kehittämisestä. Kuuleminen tullaan toteuttamaan sähköisesti internetissä helmi–maaliskuun aikana. Kuulemisesta tullaan tiedottamaan vielä tarkemmin. Kuuleminen on avoin kaikille kuntalaisille.

Opetusvirasto pyytää koulujen ja oppilaitosten johtokunnilta lausuntoa palveluverkon kehittämistarpeista, toimitilojen käytön tehostamisesta, tilojen yhteiskäyttömahdollisuuksista ja sähköisten palvelujen kehittämistarpeista sekä kaupunginhallituksen käsittelyssä olleesta ehdotuksesta koulujen ja oppilaitosten palveluverkosta. Lausunnossa voi ottaa kattaa myös ehdotukseen sisältyviin kaupungin muiden hallintokuntien alustaviin ajatuksiin toimitilojen yhteiskäytöstä ja muusta käytöstä. Johtokunnat voivat esittää vaihtoehtoisia ehdotuksia koulutilojen tehostamisesta ja yhteiskäytön mahdollisuuksista. Palaute on pyydetty 15. helmikuuta mennessä.

Palveluverkon kehittämistä opetustoimen osalta käsitellään opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokouksessa 9. maaliskuuta ja lautakunnan kokouksessa 23. maaliskuuta.

Palveluverkkojen tarkastelun pohjana opetustoimessa on kaupungin vuosittain päivitettävä väestöennuste. Palveluverkon kehittämisesitykset koskevat yhteensä kymmentä aluetta, joilla on tulevina vuosina tarvetta vähentää peruskoulun oppilaspaikkoja oppilasmäärän vähenemisen takia. Perusopetuksessa lähtökohtana on, että jokaisella oppilaalla on nimetty oma lähikoulu. Myös lukiokoulutuksen oppilaspaikkatarve perustuu kaupungin väestöennusteeseen. Lukioiden oppilaspaikkatarvetta on tarkasteltu koko kaupungin tasolla, sillä lukio ei ole alueeseen sidottu koulutuspalvelu.

Ei kommentteja: